Întregul conţinut al acestui site este proprietatea companiei Mozaik Consulting SRL.
Dreptul de autor, mărcile înregistrate şi alte drepturi de proprietate intelectuală protejează conţinutul site-ului.

Conţinutul site-ului mzk.ro nu poate fi reprodus, publicat, afişat, modificat, transferat, transmis sau înregistrat sub nici o formă şi folosind orice tip de mijloace, inclusiv fotocopierea, înregistrarea electronică sau mecanică, şi nu poate fi folosit pentru a crea materiale derivate din acesta fără acordul prealabil, în scris, al Mozaik Consulting.

Conform legilor din România, încălcarea acestor condiţii reprezintă o infracţiune. Mozaik Consulting şi orice alt nume de produs sau serviciu aflat în conexiune cu Mozaik Consulting sunt mărci proprii. Mozaik Consulting nu poate avea nici un control şi nu îsi asuma nici o responsabilitate privind conţinutul oricăror altor web site-uri care pot fi accesate folosind mzk.ro. Mozaik Consulting nu poate fi acuzată că aprobă conţinutul acestor site-uri. Mozaik Consulting îsi rezerva dreptul de a bloca accesul prin intermediul site-ului către acele domenii Internet care pot avea conţinut ilegal sau dăunător, sau care pot fi folosite pentru anumite scopuri în prejudiciul Mozaik Consulting SRL.